Info & kontakt

46 19 51 00​ •  info@scantone.dk

Projektering, rådgivning og Installation siden 1987​

Udbudstekst

Her får du et oplæg til udbudstekst, der matcher gældende normkrav anført i DS/EN IEC 60118-4:2015/A1:2018

Udbudstekst tilpasses den givne opgave - Kursiv tekst er vejledende og er ikke en del af udbudsteksten.

Omfang og lokalisering

Der skal etableres teleslyngeanlæg i - angiv rumnumre - oplys gulvkonstruktion/belægning af hensyn til valg af kabeltype osv.

Arbejdets omfang

 • Projektering
 • Levering af kabler og forstærkersystemer
 • KS før lukning af gulve
 • Installation af forstærkere //evt. montering i rackskab sammen med AV-udstyr //
 • Indregulering og certificering af de komplette anlæg

Angiv placering af forstærkerudstyr - i de respektive lokaler - i teknik- eller depotrum.

Tegningshenvisning

Plan //

Snit //

Beskrivelse //

Projektering

Der skal medregnes projektering af teleslyngeanlæg, og leverandørens projekt skal forelægges tilsynet til kommentering. Projektet skal omfatte følgende:

Målfaste tegninger med alle teleslyngekabler indtegnet.

Omfang og pladskrav til forstærkere.

Angiv eventuelle specielle forhold, der skal tages hensyn til:

f.eks. ved gulvkonstruktion, respektafstand, foldevægge, scenefaciliteter og lign.

Ydeevne

Installationerne udføres med ydeevne, kvalitet, homogenitet samt dæmpning minimum som følger:

Teleslyngeanlæggene skal opfylde kravene i DS/EN IEC 60118-4:2015/A1:2018, som er den internationale norm for teleslyngeanlæg.

Frekvensgengivelsen skal være 100 Hz og 5000 Hz ± 3 dB relativt 1600 Hz. De høje frekvenser (5000 kHz) skal gengives på alle pladser.

​Angiv forstærkerplacering. Bør være så tæt på sløjfer som muligt for at minimere tab.

Teleslyngeanlægget skal være balanceret - den totale feltstyrke skal være nul, da der ellers er risiko for, at en ikke balanceret feltstyrke kan forstyrre forskelligt elektrisk udstyr.

Hvert anlæg skal være udført med AGC for konstant niveau uafhængigt af indgangsniveau.

20 dB forøgelse af indgangssignal må ikke give forøgelse af udgangssignalet på mere end 1,5 dB.

AGC-systemet skal være konstrueret således, at hurtige, kortvarige signalforøgelser hurtigt dæmpes.

Systemet skal sende både vertikalt og horsontalt felt. Høreapparatbrugeren skal kunne bevæge sig frit uden, at lydstyrke eller lydkvalitet ændres.

Teleslyngeanlægget skal dække minimum 95 % af de pågældende lokalers areal.

Teleslyngekabel PVC- og halogenfrit FRNC/// eler /// foliekabel /// Vælg

Spørgsmål om teleslyngeanlæg kan stilles til Scantone, tlf. 4619 5100.

Elektromagnetisk Baggrundsstøj

For at undgå gener fra elektromagnetisk baggrundsstøj skal elektriske og elektroniske komponenter og produkter overholde gældende EMC-krav i de områder, hvori der skal installeres teleslyngeanlæg.

Grænseværdier er 0,504 µ Tesla (- 32 dB rel. 400 mA/m (0dB)) i frekvensområdet 50 Hz - 10.000 Hz.

Baggrundsstøj skal måles med en feltstyrkemåler (et rms-visende instrument (crest faktor >3) med 125 mSek. integrationstid, og det er den A-vægtede baggrundsstøj, som skal måles. I praksis betyder det, at ganske lidt af konkurrerende magnetfelt under 500 Hz og selv de allerhøjeste frekvenser (> 5000 Hz) indgår i den A-vægtede måling af baggrundsstøj.

Udførelse

Kabler lægges i gulvkonstruktion.

El-, PSD/EDB-kabler skal ved parallelføring placeres minimum 30 cm fra teleslyngekabler og vice versa.

Det gælder primart analoge signalkabler (mikrofon-, højttaler- og mixerkabler), som skal undgås.

At slyngen ligger tæt på og parallelt med f.eks. tele- og netværkskabler samt digitale signalkabler giver normalt ikke anledning til problemer.

Der skal tilstræbes en afstand på mindst 30 cm til alle andre kabelinstallationer samt armering.

Anvendes rør skal disse være i plast.

Kvalitetssikring - KS

Der skal udføres KS som følger:

 • At kablerne er lagt i henhold til leverandørens projekt
 • Umiddelbart inden der støbes/lukkes henover kabelsløjfer, skal det kontrolleres, at kablerne er intakte og ubrudte
 • Der udføres en funktionstest med forstærker tilsluttet inden tilstøbning/lukning af gulve/ podier etc. i henhold til normens Tabel 1 og afsnit 6.6.4 for sinusformede testsignaler.

Indregulering og certificering

Efter installation af forstærkere skal der udføres kontrol i henhold til DS/EN IEC 60118-4:2015/A1:2018.

Magnetisk feltstyrke skal være 0 dB svarende til 400 mA/m ± 3 dB i henhold til standardens Tabel 1 og afsnit 6.6.4 for sinusformede testsignaler.

For bedre gengivelse af musik og andre mere komplekse dynamiske signaler skal det verificeres, at feltstyrken i programtoppene når 400 mA/m (0 dB) ved 1,6 kHz.

En lavere feltstyrke vil reducere signal/støjforholdet, og højere feltstyrke vil overstyre høreapparater og medføre forvrængning og ringere taleforståelighed.

Frekvensområde skal være lig med eller bedre end den anbefalede værdi i standardens afsnit 6.6.6: 100 Hz til 5000 Hz ± 3dB med 1,6k Hz som reference.

Målingerne udføres 1,2 m over gulv for siddende tilhørere,1,7 m over gulv for stående tilhørere og 1,45 m, hvis både sidende og stående tilhørere forventes. Der skal begyndes med et referencepunkt midt i hvert dækningsområde, og alle målepunkter skal målsættes på tegninger.

Områder, hvor den elektromagnetiske baggrundsstøj overstiger -32dB ved 400mA/m, angives ligeledes på tegninger.

Dokumentation

For hvert teleslyngeanlæg skal der leveres følgende dokumentation:

 • Projektering af hvert anlæg med slynger indtegnet
 • KS-rapport for hvert anlæg
 • Fabrikat og Type på forstærker
 • Certificat for målinger med oplysning om firma og person og med angivelse af målepunkter og resultater
 • Fabrikat og Type på måleudstyr
 • Dato for måling

Instruktion

Installatøren skal medregne tid til instruktion af driftansvarligt personale.

Serviceaftale

Tilbuddet skal indeholde oplæg til en serviceaftale.

Evt. krav om serviceaftale kan indgå Jfr. SBi anvisning 216 anbefales regelmæssig test.

​Kontakt

Scantone A/S​

Stestrupvej 86 B

4360 Kirke Eskilstrup 

CVR: 11162592 

E-mail: info@scantone.dk
Tlf.: 46 19 51 00

Salg & Servi​ce

Prof. lydanlæg

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Jørgen Thomsen: jst@scantone.dk 

Brian M. Nielsen: brian@scantone.dk

Prof. teleslyngeanlæg

Mie Bobjerg: mie@scantone.dk

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Hørehjælpemidler:

Dorthe Kreutzer: info@scantone.dk

Mie Bobjerg: info@scantone.dk

Afdeling - Jylland

Skovbyparken 23 

8464 Galten

Tlf.: 46 19 51 00